spinner
Kancelaria Prawa Gospodarczego Leitgeber
Pilny Kontakt

Godziny otwarcia/ Poniedziałek – Piątek / 10:00 – 16:00

Zakres spraw

WSPARCIE DLA BIZNESU i OCHRONA DLA RODZINY!
Kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie od bieżącej obsługi prawnej osób fizycznych i prawnych poprzez zastępstwo procesowe w toku postępowań sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych, aż po realizację pojedynczych zleceń i kompleksowe doradztwo prawne.
Prawo Handlowe i Gospodarcze
Nieruchomości i inwestycje budowlane
Prawo zamówień publicznych
Prawo administracyjne
Prawo Cywilne
Prawo własności intelektualnej

Obsługa firm

Umowy;

Zakładanie spółek, przekształcenia;

Postępowania przetargowe;

Negocjacje;

Windykacja;

Reprezentacja przed Sądami i Urzędami;

Inne

Restrukturyzacja i upadłość firm

Przygotowanie planów restrukturyzacyjnych, nadzór nad postępowaniem restrukturyzacyjnym w ramach funkcji nadzorcy sądowego.

Wnioski o ogłoszenie upadłości, o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego

Wnioski, Pozwy, Apelacje;

Potrzebujesz wsparcia prawnego? +48 570 001 525

Nasze osiągnięcia

32
Rozwiązanych spraw
89
Prześledzonych akt
12
Złożonych wniosków
72
Zadowolonych klientów

Eksperci w prawie gospodarczym

Zespół kancelarii stanowią doświadczeni radcowie prawni specjalizujący się w poszczególnych dziedzinach prawa jak również managerowie i doradcy podatkowi. Kancelaria prowadzi również stałą współpracę z notariuszem i komornikiem.
Natalia Leitgeber
Radca Prawny, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny

Radca prawny Natalia Leitgeber jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Aplikację radcowską odbywała pod patronatem dziekana OIRP w Poznaniu- radcy prawnego Henryka Kuligowskiego.

Lider - Zespół ma zawsze przywódcę

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendystka programu Erasmus na Uniwersytecie w Rennes we Francji (w ramach studiów doktoranckich). Absolwentka Akademii Młodych Dyplomatów w Warszawie. Spe­cja­li­zu­je się w ob­sza­rze pra­wa zwią­za­nym z szeroko pojętym prawem gospodarczym i cywilnym. Od mo­men­tu uzy­ska­nia li­cen­cji syn­dy­ka peł­ni­ funk­cje nad­zor­cy są­do­we­go oraz syn­dy­ka w wie­lu po­stę­po­wa­niach pro­wa­dzo­nych przed są­dem upa­dło­ścio­wym. Nadzoruje procesy restrukturyzacyjne, likwidacyjne i inne. Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie obsługi podmiotów gospodarczych m.in. z bran­ży no­wych tech­no­lo­gii, bu­dow­la­nej, w tym de­we­lo­pe­rów, bran­ży trans­por­to­wej, pa­li­wo­wej, ener­ge­tycz­nej, prze­twór­stwa spo­żyw­cze­go, pro­duk­cji, wy­po­sa­że­nia, sprze­da­ży de­ta­licz­nej. Cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita. W la­tach 2009-2013 by­ła wy­kła­dow­cą Wyż­szej Sz­ko­ły Pe­da­go­gi­ki i Ad­mi­ni­stra­cji im. Miesz­ka I w Po­zna­niu, gdzie pro­wa­dzi­ła za­ję­cia z za­kre­su pra­wa cy­wil­ne­go, prawa europejskiego oraz prawa międzynarodowego dla stu­den­tów Wy­dzia­łu Pra­wa i Ad­mi­ni­stra­cji. Jest au­tor­ką pu­bli­ka­cji pra­so­wych, organizatorem konferencji naukowych. Uczest­ni­czy­ła w licz­nych szko­le­niach or­ga­ni­zo­wa­nych przez Krajową Szkołę Sadownictwa i Prokuratury, nadto została doceniona przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu za udział w akcji bezpłatnych porad prawnych „Niebieski Parasol”.

Nasze zasady

Jesteśmy zawsze przygotowani by stanąć u Twojego boku - nie tylko wtedy kiedy podejmujesz ważne i trudne decyzje, ale też w zwykłych codziennych sprawach.
Najpierw słuchamy potem doradzamy - codziennie.

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita''
Klient

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita.''
Klient

Opinie Klientów

''Pani Mecenas cechuje się umiejętnością analitycznego myślenia, jest stanowcza i pracowita''
Klient